Dziś jest:środa 20 października 2021 roku. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Aktualności
Przyjmowanie wniosków o grant na odnawialne źródła energii 09.02.2021
Przyjmowanie wniosków o grant na odnawialne źródła energii

W związku z otrzymaniem przez Gminę Dobrzyniewo Duże dofinansowania do projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, Gmina ma obowiązek przeprowadzenia powtórnego naboru wniosków.

 

Osoby które złożyły Deklarację wraz z Ankietami w roku ubiegłym i wstępnie zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania również

 

MAJĄ OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA WNIOSKU O GRANT

 

W razie nie złożenia WNIOSKU O GRANT Ankiety i Deklaracje złożone przed 01.01.2021 nie będą brane pod uwagę.

 

Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy wcześniej złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w ramach Projektu w Gminie i zostali ujęci jako potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami.

 

 

Kolejny nabór – WNIOSEK O GRANT -  podyktowany jest spełnieniem obowiązków wynikających z Programu.

 

Przyjmowanie WNIOSKÓW (dostępnych na stronie www.dobrzyniewo.pl - pobierz , oraz w siedzibie Urzędu ) nastąpi od dnia 15.02.2021 i potrwa do 17.03.2021.

 

Wzory WNIOSKÓW będą dostępne od 10.02.2021.

 

Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń lecz ilość otrzymanych punków (zapisanych w Deklaracji)

 

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin nie będą podlegały ocenie.

 

Skrócone warunki :

 

Grantobiorcy ( mieszkańcowi ) przysługuje zwrot 65% wydatków inwestycyjnych ( kosztów zapłaconych przez niego) związanych z:

 

1. Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne).

2. Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa).

3. Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE.

4. Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).

5. Kosztami przygotowawczymi tj. kosztami dokumentacji technicznej a także dokumentacji kosztorysowej.

 

Instytucja Organizująca Konkurs, w wyniku przeprowadzonej analizy rynku wprowadza następujące maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach konkursu:

 

1. Instalacja fotowoltaiczna:

-  o mocy do 5kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp.

-  o mocy powyżej 5 kWp – maksymalne 6 000,00 zł za 1 kWp.

2. Instalacja kolektorów słonecznych:

-  dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł.

-  dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł.

-  dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

 


Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej/produkowanej energii. Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru. 

 

MIESZKANIEC SKŁADA DO GMINY TYLKO PODPISANY WNIOSEK O GRANT

 

PROSIMY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z  REGULAMINEM ORAZ INNYMI DOKUMENTAMI ZAŁACZONYMI PONIŻEJ:

 

1. Zarządzenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże - do zapoznania się

 

2. Wniosek o grant - do złożenia w Urzędzie Gminy

 

3. Regulamin - do zapoznania się

 

4. Minimalne parametry instalacji - do zapoznania się

 

5. Umowa o powierzenie grantu - do zapoznania się

 

6. Wniosek o płatność - do zapoznania się

 

7. Przykładowy protokół odbioru instalacji przez mieszkańca - do zapoznania się

 

 

« inne aktualności