Dziś jest:niedziela 05 lipca 2020 roku. Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
03.07.2020
ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Leśnej). ...
01.07.2020
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt unijny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw”. Środki mogą być przeznaczone na projekty, które prowadzą do poprawy  efektywności energetycznej budynków i instalacji o minimu...
29.06.2020
dot. budowy sieci wodociągowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 65, 69, 510, położonych w obrębie geod. Jaworówka, oraz działek o numerach geodezyjnych 925, 1002, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
29.06.2020
Informacja o możliwości uzyskania stypendiów pomostowych dla maturzystów w roku 2020/2021 ...
29.06.2020
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ...
29.06.2020
dot. odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN–15kV i nN–0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15kV/0,4kV, oraz sieci oświetlenia ulicznego w obrębie działek o numerach geodezyjnych 1/2, 1/9, 1/10, 2/8, 2/18, 2/19, 3/8, 4/1, 5/2, 5/4, 6/2, 8/4, 8/13, 10/16, 11/4, 12/2, 13...
29.06.2020
Ponizej zamieszczamy informację na temat bezpłatnej mammografii w technologii cyfrowej ...
24.06.2020
Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże. Informuję, że w dniu 26 czerwca 2020 r. sprawy dotyczące: ...
23.06.2020
dot. rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzałkach o pomieszczenia przeznaczone na cele centrum zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa gminy Dobrzyniewo Duże, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce numer geodezyjny 146 w miejscowości Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
23.06.2020
Dnia 25 czerwca 2020 r. w Sali Gimnastycznej przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Dobrzyniewo Duże. Rozpoczęcie obrad o godz. 8.00 ...
22.06.2020
dot. budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geod. 187, w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
22.06.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 3/1, 5/6, 5/8, 5/10, 7/1, 9/1, 10/7, 10/9, 358, 368/3, 368/5, w obrębie geodezyjnym Dobrzyniewo Duże, oraz w obrębie działki o numerze geodezyjnym 374, w obrębie geodezyjnym Gniła, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
15.06.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże - Gminny Komisarz Spisowy - ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. ...
15.06.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 205/41, 285, w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
15.06.2020
dot. modernizacji podstacji trakcyjnej 15 kV PT Borsukówka, obejmującej budowę i przebudowę urządzeń i obiektów budowlanych (w tym przebudowę istniejącego budynku podstacji trakcyjnej), oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 481/1, położonej w obrębie geodezyjnym Borsukówka, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.06.2020
Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego z dnia 04.06.2020 r. ...
09.06.2020
Wraz ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od jednej osoby - właściciele nieruchomości zamieszkałych (współwłaściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, inny podmiot władający nieruchomością) zostali zobowiązani od 1 kwietnia 2020 r. do złożenia Wójtowi...
09.06.2020
Pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin. ...
08.06.2020
Zarządzenie nr 114/20 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 08.06.2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechcnego Spisu Rolnego w 2020r. ...
05.06.2020
W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem, od 8 czerwca 2020 r. interesanci będą przyjmowani w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. ...
02.06.2020
dot. budowy linii napowietrznej oświetleniowej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 171/2, położonej w miejscowości Kopisk, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
02.06.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geod. 12, w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
28.05.2020
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku informuje, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. ...
27.05.2020
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) wraz ze Starostwem Powiatu Hajnowskiego informują, iż prowadzą Centrum Energii Odnawialnej (CEO), działające na obszarze powiatu białostockiego i powiatu hajnowskiego. Centrum prowadzi doradztwo dla mieszkańców i przedsiębiorców dotyczące efektywności energetycznej budynków oraz ewentualnego zastosowania OZE. Zachęcamy mieszka...
26.05.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje o możliwości sprawdzenia oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 ...
25.05.2020
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 65, 69, 510, położonych w obrębie geod. Jaworówka, oraz działkach o numerach geod. 925, 1002 położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
21.05.2020
Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w trosce o zdrowie naszych wystawców, odwiedzających i pracowników, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polska Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz pozostałymi związkami hodowców zwierząt podjął decyzje o odwołaniu XXVII Reg...
20.05.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa,  w obrębie działki o numerze geodezyjnym 187 położonej w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.05.2020
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działek o numerach geodezyjnych 687, 688, 690/2 w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne (rejon ul. Lipina), obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
19.05.2020
dot. rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzałkach o pomieszczenia na cele centrum zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa gminy Dobrzyniewo Duże, w obrębie działki o numerze geodezyjnym 146, położonej w miejscowości Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
19.05.2020
Rozpoczynamy zmagania konkursowe naszych małych, roślinnych światów. Każdy przydomowy ogród to unikalny i jedyny w swoim rodzaju skrawek ziemi, który może być ostoją przyrody. Mamy tę moc by tworzyć miejsca przyjazne nam – ludziom, jak też roślinom i zwierzętom. Ogródki są ważną częścią naszego krajobrazu – stanowią o naszej tożsamości, wyróżniają ...
19.05.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa,  w obrębie działek o numerach geodezyjnych 368/3, 368/5, 358, 10/9, 10/7, 9/1, 7/1, 5/10, 5/8, 5/6, 3/1, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, oraz działce o nr geod. 374, położonej w obrębie geod. Gniła, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Żwirowej). ...
19.05.2020
W związku z epidemią wirusa COVID-19 zawieszone zostały przez PKS NOVA następujące kursy w komunikacji autobusowej: ...
18.05.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działki o numerze geodezyjnym 12 położonej w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
14.05.2020
Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionka przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów ...
13.05.2020
dot. budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN – 15kV i nN – 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, oraz sieci oświetlenia ulicznego w obrębie działek o numerach geodezyjnych 1/2, 1/9, 1/10, 2/8, 2/18, 2/19, 3/8, 4/1, 5/2, 5/4, 6/2, 8/4, 8/13, 10/16, 11/4, 12/2, 13/2, 14/3, 14/4, 15/3, 15/4, 15/13, 15/15, 256/5, 257/7, 257/8, 257/11, 258/4, 258/5, 259/9, 262/19, ...
11.05.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 205/41, 285, położonych w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
06.05.2020
W związku z zaplanowanymi pracami związanymi z układaniem masy bitumicznej na drodze gminnej Nr 105425 B w m. Letniki na przebudowywanym odcinku uprzejmie informujemy że w Piątek 9 Maja 2020r. w godz. od 6.00-18.00 oraz w Sobotę od 6.00-18.00 droga będzie zamknięta a samochody które będą chciały przejechać w obu kierunkach zostaną poprowadzone na objazdy. ...
05.05.2020
Od 6 maja 2020 r. będzie otwarte boisko ORLIK w Nowym Aleksandrowie. Boisko będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 19.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 12.00 – 18.00. ...
05.05.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w miejscowości Pogorzałki 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: Lokal użytkowy o powierzchni 52 m2 mieści się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach, który zlokalizowany jest na działce ozn. nr geod. 446 położonej w obrębie Pogo...
05.05.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże  ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości w miejscowości Pogorzałki 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: Nieruchomość składa się z działek ozn. nr geod. 326/3, 326/4 i 326/5 o łącznej powierzchni 0,41 ha położona w miejscowości Pogorzałki stanowi boisko sportowe, pokryte naturalną m...
05.05.2020
WYKAZ lokali użytkowych przeznaczonych do najmu 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: Lokal użytkowy o powierzchni 52 m2 mieści się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach, który zlokalizowany jest na działce ozn. nr geod. 446 położonej w obrębie Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże. Własność Gminy Dobrzyniewo Duże potwierdzona jest wpisem w ...
04.05.2020
Z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin. Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie. ...
30.04.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, iż w ramach uchwały Nr XX/156/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2020 roku, dostępne są środki finansowe na sterylizację lub kastrację psów należących do właścicieli oraz kotów wolno ...
30.04.2020
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Zdrowie i życie dzieci przebywających w klubie malucha oraz przedszkolach jest dla mnie sprawą najważniejszą. Podjęcie decyzji o otwarciu tychże placówek z dniem 6 maja 2020 r., może okazać się decyzją pochopną i niebezpieczną dla zdrowia i życia dzieci ...
29.04.2020
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek o numerach geodezyjnych 751/3, 100/2 w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
29.04.2020
dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, kablowej doziemnej elektroenergetycznej linii SN-15kV, kablowej doziemnej elektroenergetycznej linii nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, oraz budowa słupa w elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 64, 65, położonych w obrębie geodezyjnym Jaworówka, oraz działek o numerach geodezyjnych...
28.04.2020
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa budynku użyteczności publicznej – świetlica z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przeciwpożarowej” w ramach projektu pn.: „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (ang. The new approach to the ...
23.04.2020
Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) ...
22.04.2020
dot. modernizacji podstacji trakcyjnej 15 kV, w obrębie  działki o numerze geodezyjnym 481/1, położonej w obrębie geodezyjnym Borsukówka, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
22.04.2020
dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 181, 1224/4, położonych w obrębie geodezyjnym Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
22.04.2020
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek o numerach geodezyjnych 325/5, 326, 327 w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
21.04.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zachęca mieszkańców gminy do wzięcia udziału w akcji szycia maseczek ochronnych. Do akcji dołączyć może każdy, kto posiada maszynę do szycia i podstawowe umiejętności krawieckie. ...
17.04.2020
dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 687, 688, 690/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne (rejon ulicy Lipina), obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duze. ...
16.04.2020
Z ogromną radością informujemy, iż Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska 2020". ...
16.04.2020
Komunikat nr 4 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże ...
16.04.2020
Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej informuje, że 10 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przec...
10.04.2020
Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Życzę wszystkim mieszkańcom naszej gminy, aby Święta Wielkanocne, obchodzone w tak trudnym czasie.. ...
10.04.2020
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pogorzałkach będzie otwarty w najblizszą sobotę, tj. 11.04.2020 r. w godz. 8:00 - 14:00. W pozostałe soboty PSZOK będzie czynny według harmonogramu. ...
09.04.2020
W związku z zagrożeniem chorobą COVID-19, pracownicy U.G. nie będą dokonywać odczytów wodomierzy w budynkach prywatnych. Prosimy o zgłaszanie telefoniczne stanu wodomierza w terminie 10 dni od daty spisu podanej na ulotce. ...
09.04.2020
Pomóżmy personelowi medycznemu bezpiecznie pracować! Wielu szpitalom brakuje odzieży ochronnej, maseczek i rękawiczek. Samorząd Studentów oraz studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku... ...
09.04.2020
  ...
06.04.2020
Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem: ...
03.04.2020
Osoby najbardziej dotknięte obecną sytuacją to starsi ludzie, często bez wsparcia. Przestraszeni tym, co się dzieje, obawiający się wyjść z domu, żeby nie zachorować. Dlatego też uruchomiliśmy inicjatywę pomocy osobom starszym w realizacji bieżących zakupów. ...
02.04.2020
W dniu 31 stycznia 2020 r. Rada Gminy Dobrzyniewo Duże na uroczystej sesji i z udziałem wielu gości z regionu oraz mieszkańców gminy jednogłośnie uchwaliła Strategię Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030. Prace nad nią trwały od czerwca 2019 r. ...
01.04.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geod. 743/12 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.04.2020
dot. budowie sieci wodociągowej w granicach działek o numerach geodezyjnych 120/7, 120/8, 120/9, 120/10 w miejscowości Leńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.04.2020
dot. budowy sieci wodociągowej w granicach działki o numerze geodezyjnym 195/44 w miejscowości Bohdan, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
31.03.2020
Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin. ...
28.03.2020
W celu minimalizacji skutków epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia ciągłości pracy urzędu gminy od dnia 30.03.2020 r. do odwołania tworzy się w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże dwa zespoły pracowników oraz ustala się dla nich harmonogram pracy. ...
28.03.2020
Zarządzenie OR.120.9.2020 Wójta Gminy Dibrzyniewo Duże z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i czasu pracy Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej ...
23.03.2020
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 751/3, 100/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
23.03.2020
Transmisja na żywo z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Fastach, gm. Dobrzyniewo Duże” ...
20.03.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geodezyjnym 228, w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Sadowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
19.03.2020
Na podstawie § 1 pkt. 8 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”. ...
19.03.2020
Uprzejmie przypominamy, iż od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U.2020, poz. 310 ), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. ...
18.03.2020
Zalecenia dla osób z kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi ...
17.03.2020
dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 181, 1224/4, położonych w obrębie geodezyjnym Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.03.2020
dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, kablowej doziemnej elektroenergetycznej linii SN-15kV, kablowej elektroenergetycznej doziemnej linii nN-0,4kV, wraz ze złączami kablowymi, oraz budowa słupa w elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 64, 65, położonych w obrębie geodezyjnym Jaworówka, oraz działek o numerach geodezyjnyc...
16.03.2020
Rozporządzenie porządkowe nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego ...
16.03.2020
Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet! W województwie podlaskim pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie cu.wrotapodlasia.pl uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną, a także znajdziesz dane teleadresowe urzędów i instytucji. ...
16.03.2020
Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Co to oznacza? ...
13.03.2020
Na podstawie Zarządzenie nr Or.120.5.2020Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 marca 2020r. w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej, przekazujemy następujące informacje: ...
13.03.2020
Zarządzenie nr OR.120.5.2020 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13.03.2020r. w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej ...
12.03.2020
Zasady profilaktyki zakażeń koronawirusem: higiena osobista, unikanie skupisk ludzi, unikanie podróży... ...
12.03.2020
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 który wywołuje chorobę o nazwie CIVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże do niezbędnego minimum. ...
12.03.2020
Link do kampani edukacyjnej - http://www.gov.pl/koronawirus ...
12.03.2020
Ogłaszamy casting do widowiska teatralno-muzycznego organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, które wystawione zostanie na Dożynkach Gminnych 30 sierpnia 2020 roku. Poszukujemy ...
11.03.2020
Z okazji, przypadającego dzisiaj, Dnia Sołtysa, składamy wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich życzenia pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w działalności sołeckiej, wytrwałości i jak najlepszej, pełnej wzajemnego szacunku, współpracy z mieszkańcami i pracownikami gminy. ...
11.03.2020
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. ...
10.03.2020
Wnioski o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie. ...
09.03.2020
FUNDACJA “POKONAJ RAKA” oraz RZECZNIK PRAW PACJENTA zapraszają mieszkańców Białegostoku i okolic na spotkanie PODRÓŻ BEZ DYMKA - PODRÓŻĄ PO ZDROWIE ...
09.03.2020
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działki o numerze geodezyjnym 228 (rejon ulicy Sadowej), położonej w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.03.2020
Drogie Panie, w dniu Waszego Święta, składam najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności oraz realizacji wszelkich planów w życiu zawodowym i osobistym. Niech piękno, dobro i szczęście towarzyszy Wam każdego dnia. ...
06.03.2020
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje o wydaniu Zarządzenia nr 90/20 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 05.03.2020 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Aleksandrowie. ...
[1] [2] »