Dziś jest:niedziela 05 lipca 2020 roku. Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego

Z wielką przyjemnością możemy poinformować, iż po 2 latach pracy i długich miesiącach oczekiwania 20.09.2018 r. podpisaliśmy umowę transgraniczną z Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 ( pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże – Lider Projektu i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Departament Współpracy Terytorialnej ) na realizację budowy remizy strażackiej w Letnikach oraz zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Pogorzałkach będącej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.  Gmina Dobrzyniewo Duże pozyska z tego projektu ok. 440 000,00 EUR ( ok. 2 mil. PLN ) dofinansowania na budowę oraz zakup samochodu strażackiego. Ścisła współpraca z partnerami z Białorusi i  ciężka praca przyniosła efekt. W projekcie przewidziane są wspólne ćwiczenia, szkolenia i wymiana doświadczeń  pomiędzy  jednostkami OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże a Strażakami z Obwodu Grodzieńskiego _ PSP Grodno Białoruś ). Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na przełomie 2018/2019 roku a cały projekt się ma zakończyć w okresie 24 miesięcy. Podkreślić należy po raz kolejny, że podpisanie umowy na dofinansowanie a tym samym pozyskanie środków unijnych z Programu Polska-Białoruś – Ukraina z Działania Bezpieczeństwo jest niewątpliwie ogromnym sukcesem Naszej Gminy. Komisja Wyboru Projektów z 248 wniosków wytypowała do dofinansowania 17  i tylko 2 gminy  z województwa podlaskiego uzyskały dofinansowanie w temacie bezpieczeństwa pożarowego w tym Dobrzyniewo. 

 

W związku z powyższym, w dniu 17.10.2018r. w Dobrzyniewie Dużym w Remizie OSP w Pogorzałkach nastąpiło uroczyste podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże,   Grodno  Regional  Department of  the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus i Grodno District Executive Committee

 

https://www.pbu2020.eu/pl/pages/244  -  LISTA WYBRANYCH PROJEKTÓW BEZPIECZEŃSTWO

Dane dot. Projektu :
the Project “The new approach to the cross-border emergency management system” (Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego)
Thematic objective - 3. Common challenges in the field of safety and security (SECURITY)
1.2. Programme priority - 3.2 Addressing common security challenges
In accordance with the decision of the Joint Monitoring Committee of 2018.03.22 and Grant Contract no PLBU.03.02.00-20-0497/17-00 Within the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 under the European Neighbourhood Instrument.

 

BUDGET OF THE PROJECT NO PLBU.03.02.00-20-0497/17-00

No

Beneficiary Name

Country

Total cost EUR

ENI financing EUR

Own co-financing EUR

% of ENI funding

1

Dobrzyniewo Duże Commune

Poland

488 645,00

439 780,49

48 864,51

90%

2

Grodno Regional Department of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus

Belarus

619 442,00

557 497,80

61 944,20

90%

3

Grodno District Executive Committee

Belarus

9 132,00

8 218,81

913,19

90%

Project Total

1 117 219,00

1 005 497,10

111 721,90

90%

 

 

 

Uchwała Rady Ministrów Republiki Białorusi z dn. 28 czerwca 2019r. nr 429 w sprawie zatwierdzenia projektów międzynarodowej pomocy technicznej

 

 

 

Informujemy, że oficjalnie projekt rusza od 01.09.2019 (zostały spełnione wszystkie przesłanki).

 

 

Dnia 04.11.2019 r. w Grodnie na Białorusi odbyło się spotkanie grupy roboczej, realizującej projekt pn. “The new approach to the cross-border emergency management system” (Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego).

 

Podczas spotkania omówiono istotne kwestie związane z realizacją projektu, między innymi dotyczące głównych zadań, jak również harmonogramu projektu. Kilkugodzinna narada zaowocowała wypracowaniem dalszych działań, które zostaną wkrótce wdrożone przez wszystkich beneficjentów Projektu.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Beneficjentów tj. Gminy Dobrzyniewo Duże, Starostwo Grodzieńskie oraz Państwowa Straż Pożarna Republiki Białoruś.

 

Kolejne spotkania będą realizowane cyklicznie minimum raz na kwartał, zgodnie z założeniami projektu.

 

14.11.2019 - Grodno 14.11.2019 - Grodno
14.11.2019 - Grodno

 

 

09-10.12.2019 r. – Ozierny/Białoruś - Konferencja otwierająca projekt oraz pierwsza sesja warsztatów  planowania transgranicznego zrządzania kryzysowego na Białorusi

 

W dniach 09-10.12.2019 r. delegacja gminna z Dobrzyniewa Dużego uczestniczyła w konferencji otwierającej projekt pn. „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (ang. The new approach to the cross-border emergency management system)”, a także w pierwszej sesji warsztatów planowania transgranicznego zarządzania kryzysowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Beneficjentów tj. Gminy Dobrzyniewo Duże, Starostwa Grodzieńskiego oraz Państwowej Straży Pożarnej Republiki Białoruś, jak również przedstawiciele firmy odpowiedzialnej za opracowanie dokumentu merytorycznego, jakim jest „Plan transgranicznego zarządzania kryzysowego”, mianowicie Firma Wykonawcza Tomas Consulting. Podczas warsztatów, Beneficjenci Projektu skupili się nad omówieniem istotnych zagadnień z zakresu obejmującego nowoczesne rozwiązania w dziedzinie zarządzania kryzysowego, praktyki powszechnie stosowane przez tamtejsze służby publiczne oraz wstępnie omówiono działania, jakie należy podjąć w celu wzmocnienia współpracy transgranicznej we wskazanym obszarze. Ponadto podczas spotkania, omówiono kwestie dotyczące systemu zarządzania i koordynowania działań w zakresie prewencji, łagodzenia, gotowości, reagowania i odbudowy, jakie winny być podejmowane głównie w obliczu występujących zagrożeń natury transgranicznej, zarówno po stronie Białoruskiej, jak i po stronie Polskiej.

 

 

09.10.12.2019 – Ozierny/Belarus -  The Project’s Opening Conference and the first session of the workshop on Planning Cross-border Emergency Management in Belarus

 

On 09-10.12.2019, a municipal delegation from Dobrzyniewo Duże participated in the opening conference the project entitled "The new approach to the cross-border emergency management system", as well as in the first session of the workshop on planning of cross-border emergency management. The meeting was attended by representatives of Beneficiaries, the Dobrzyniewo Duże Commune, Grodno District Executive Committee and Grodno Regional Department of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, as well as representatives of the company responsible for developing the substantive document, which is the "Cross-border Emergency Management plan", namely the Tomas Consulting Executive Company. During the workshops, Project Beneficiaries focused on discussing important issues in the field of modern solutions in the field of crisis management, practices commonly used by local public services, and initially discussed actions to be taken to strengthen cross-border cooperation in the indicated area. In addition, during the meeting, issues related to the management system and coordination of activities in the field of prevention, mitigation, preparedness, response and reconstruction, which should be undertaken mainly in the face of cross-border threats, both on the Belarusian side and on the Polish side.

 

 

Złote Gody mieszkańców Gminy Złote Gody mieszkańców Gminy
Złote Gody mieszkańców Gminy Złote Gody mieszkańców Gminy
Złote Gody mieszkańców Gminy Złote Gody mieszkańców Gminy
Złote Gody mieszkańców Gminy

 

Relacja ze spottkania

 

 

Źródło: Gazeta „Perspektywa” - Wiadomości z Grodna i obwodu grodzieńskiego

 

 

W dniach 15-15.12.2019 zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA miała miejsce druga inspekcja produkcyjna połączona z odbiorem pojazdu w związku z realizacją  dostawy jednego, fabrycznie nowego nieużywanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, marki SCANIA , typu N323, model P360, rok produkcji 2019,  z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, tj. Wójta Gminy Wojciecha Cybulskiego, a także dwóch strażaków należących do OSP Pogorzałki, któremu przekazany zostanie wóz strażacki.

 

W czasie odbioru przedstawiciele dokonali sprawdzenia dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń.

 

 

On 15-15.12.2019, in accordance with the agreement concluded with the Contractor, "WAWRZASZEK ISS Spółka z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (LIMITED LIABILITY COMPANY) there was a second production inspection combined with the vehicle's acceptance in connection with the delivery of one, brand new, unused 4x4 medium rescue and firefighting vehicle, SCANIA brand, type N323, model P360, year of production 2019, with the participation of representatives of the Employer, i.e. Wojciech Cybulski, the Commune Head, as well as two firefighters belonging to the OSP Pogorzałki, to whom the fire truck will be handed over.

 

During the collection, the representatives checked the documentation of the subject of the agreement, compliance of the execution of the vehicle with the agreement and the description of the subject of the order, quality of execution, functioning of the vehicle and its individual devices.

 

Wóz srażacki Scania Wóz srażacki Scania
Wóz srażacki Scania

 

 

W dniu 28.12.2019 dokonano ostatecznego odbioru wozu strażackiego w wyniku zrealizowanej dostawy zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Po dokonaniu drugiej inspekcji produkcyjnej fabrycznie nowego nieużywanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, marki SCANIA, typu N323, model P360, rok produkcji 2019 samochód był pozostawiony w depozycie, do momentu dopełnienia formalności związanych z rejestracją pojazdu.

 

Następnie 28.12.2019 o godz. 19.00 odbyło się powitanie fabrycznie nowego nieużywanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, marki SCANIA , typu N323, model P360, rok produkcji 2019 w Gminie Dobrzyniewo Duże i przekazanie dla OSP Pogorzałki.

 

 

On 28.12.2019 final acceptance of the fire engine was made as a result of the delivery in accordance with the agreement concluded with the Contractor "WAWRZASZEK ISS Spółka z OGRANICZONIALNOŚCIĄ". After the second production inspection of a brand new unused 4x4 medium-size rescue and firefighting car, SCANIA brand, type N323, model P360, year of manufacture 2019 the car was left in deposit, until the completion of the formalities related to vehicle registration.

 

Then, on 28.12.2019 at 19.00 there was a welcome of a brand new unused medium 4x4 firefighting and rescue vehicle, SCANIA brand, type N323, model P360, year of manufacture 2019 in the municipality of Dobrzyniewo Duże and transfer to the OSP Pogorzałki.

 

Relacja z powitania wozu strażackiego / Report from the welcome of the fire engine in the Commune:

 

https://www.facebook.com/2149937431983090/videos/744775142682390/

 

 

Powitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Dobrzyniewo Duże Powitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Dobrzyniewo Duże
Powitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Dobrzyniewo Duże Powitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Dobrzyniewo Duże
Powitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Dobrzyniewo Duże

 

 

W dniu 21.02.2020 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej zespołu projektowego w którym uczestniczyli przedstawiciele Beneficjentów projektu, tj. Wojciech Cybulski Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wraz z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu - Zastępca Wójta Gminy Piotr Citko oraz Asystent projektu Katarzyna Dołkin, jak również przedstawiciele Starostwa Grodzieńskiego oraz Państwowej Straży Pożarnej Republiki Białoruś. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących działań oraz pozostałych kwestii związanych z realizacją projektu międzynarodowej pomocy technicznej "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" dotyczącego programu współpracy transgranicznej "Polska-Białoruś-Ukraina" na lata 2014-2020.

 

Uczestnicy omawiali istotne zagadnienia związane z przebiegiem projektu, zgodnie z którym planowane jest wybudowanie Remizy w Letnikach. Beneficjenci Gminy Dobrzyniewo Duże zaprezentowali również zakupiony fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, marki SCANIA , typu N323, model P360, rok produkcji 2019. Partnerzy Projektu opowiedzieli o bieżących działaniach prowadzonych w ramach projektu oraz o swoich doświadczeniach. Ustalono również harmonogram planowanych następnych zadań w ramach niniejszego projektu.

 

 

On 21.02.2020, a meeting of the project team working group was held, which was attended by representatives of the project beneficiaries, i.e. Wojciech Cybulski, Head of Dobrzyniewo Duże Commune together with persons responsible for project implementation - Deputy Head of the Commune Piotr Citko and Project Assistant Katarzyna Dołkin, as well as representatives of Grodno District Executive Committee and Grodno Regional Department of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus. The aim of the meeting was to discuss current activities and other issues related to the implementation of the international technical assistance project "New approach to cross-border crisis management system" concerning the cross-border cooperation programme "Poland-Belarus-Ukraine" for 2014-2020.

 

The participants discussed important issues related to the course of the project, according to which it is planned to build a Remiza in Letniki. Beneficiaries of Dobrzyniewo Duże Commune also presented a brand new medium-size 4x4 firefighting and rescue vehicle, SCANIA brand, type N323, model P360, year of manufacture 2019. Project partners talked about current activities carried out under the project and their experiences. A schedule of planned next tasks under this project was also established.

 

III Spotkanie Grupy Roboczej III Spotkanie Grupy Roboczej
III Spotkanie Grupy Roboczej III Spotkanie Grupy Roboczej
III Spotkanie Grupy Roboczej