Dziś jest:wtorek 20 sierpnia 2019 roku. Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Aktualności
OBWIESZCZENIE 05.06.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.24.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z póź. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa z zastosowaniem przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Supraśl, na działkach o numerach geod. 100/2, 374/2, 875, 874/8, 741, 742/4, 742/5, 742/2, 742/1 w obrębie Nowe Aleksandrowo (rejon ulic: Królewskiej i Nadrzecznej), gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Krucza 6/14.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności