Dziś jest:sobota 22 września 2018 roku. Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Aktualności
System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 15.06.2013
System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE NA 2018 ROK - pobierz

 

 

Ulotka informacyjna

 

Informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - pobierz

 

 

                                            Deklaracje                                          

 

Wzór deklaracji - pobierz

 

    Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  W przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

        W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
    Właściciele nieruchomości powinien również wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności od 0,08m³ do 1,1 m³ można zakupić w dowolnym sklepie. Worki na odpady zbierane selektywnie, właściciel nieruchomości otrzyma w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od Wykonawcy.

 

 

 

Stawki opłat miesięcznych w zależności od wielkości gospodarstwa domowego:

 

 

Gospodarstwo domowe

Stawka opłaty

przy selektywnym zbieraniu odpadów [zł]

 

 

 

 

lub

 

Stawka opłaty

przy nieselektywnym zbieraniu odpadów [zł]

małe (do 2 osób)

10,00

30,00

średnie (od 3 do 5 osób)

25,00

60,00

duże (od 6 osób)

40,00

90,00

 

Wpłaty na poszczególne konta można dokonać w banku, na poczcie lub elektronicznie przez internet. Wysokość opłaty wynika ze złożonej Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opłatę bez wezwania należy wnosić na indywidualne konta w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, tj.:


1) za I kwartał (styczeń, luty, marzec): do 5 kwietnia,
2) za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec): do 5 lipca,
3) za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień): do 5 października,
4) za IV kwartał (październik, listopad, grudzień): do 5 stycznia.

      

Informuję, że po upływie określonego w/w terminu wysyłane są wezwania do zapłaty co powoduje wzrost kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informuję, iż brak terminowej wpłaty może skutkować
m. in.:

-      naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,

-      wszczęciem procedury windykacji i naliczeniem kosztów upomnień,

-      wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i naliczeniem kosztów z tym związanych.

 

 

                               Infromacje dodatkowe                                      

 

                                   Zasady segregacji odpadów

 

     Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w następujących workach:

   - worek żółty – odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach; nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych; plastikowe opakowania po produktach spożywczych; opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach); opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.; plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie; aluminowe puszki po napojach i sokach; puszki po komserwach; folię aluminiową; metale kolorowe; kapsle, zakrętki od słoików; zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

 

- worek niebieski – opakowania z papieru, karton, tektura (także falista); katalogi, ulotki, prospekty; gazety i czasopisma; papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki; zeszyty i książki; papier pakowy; torby i worki papierowe.

 

- worek zielony – butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych); szklane opakowania po kosmetykach ( o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

 

- worek brązowy - odpadki warzywnei owocowe (w tym obierki itp.); resztki jedzenia; gałęzie drzew i krzewów; skoszona trawa, liście i kwiaty; trociny i kora drzew.

Odpady kuchenne i odpady zielone mogą być zbierane łącznie lub oddzielnie.

 

Ulotkę dotyczącą selektywnej zbiórki otrzymali Państwo od Urzędu Gminy Dobrzyniewo.

Nie ma obowiązku wystawiania worków w każdym podanym terminie. Worki można wystawiać częściowo zapełnione lub dopiero po ich całkowitym zapełnieniu.

Przy odbiorze worków wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo powinno pozostawić na posesji taką samą ilość worków pustych.

Można wystawiać w/w odpady we własnych workach, pod warunkiem, że worki są przejrzyste, aby ich zawartość była widoczna przy odbiorze.

Jeśli potrzebują Państwo większą ilość worków, prosimy się po nie zgłaszać do pracowników zabierających worki lub do Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże pok. nr 9.

Worki należy zawiązywać aby ich zawartość nie rozsypywała się. Niektóre worki mogą mieć załączoną taśmę do zawiązania lub wbudowaną taśmę ściągającą.

 

 

Lokalizacja pojemników na przeterminowane leki i zużyte baterie

 

W związku z zawartą umową z Przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, dostarczono i ustawiono na czas trwania umowy w wyznaczonych punktach 3 pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych leków oraz 7 pojemników na zużyte baterie.     

 

Poniżej przedstawiam lokalizację w/w punktów:

L.p. Nazwa i adres punktu Rodzaj pojemnika

1

Apteka,

ul. Białostocka 23, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na przeterminowane leki

2

Apteka,

Dobrzyniewo Fabryczne ul. Królewska 3,

16-002 Dobrzyniewo Duże

na przeterminowane leki
3

Apteka,

Kozińce 9, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na przeterminowane leki

4

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże,

ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

5

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym,

ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

6

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym,

ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

7

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach,

ul. Białostocka 5, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

8

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie,

ul. Pogodna 107, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

9

Szkoła Podstawowa w Obrubnikach,

Obrubniki 33, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

10

Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach,

Pogorzałki 127, 16-002 Dobrzyniewo Duże

na zużyte baterie

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych   (PSZOK) jest to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Lokalizacja:

Pogorzałki 129A (dawne kółko rolnicze niedaleko szkoły podstawowej)

mapa dojazdu - pobierz

 

CZYNNY:

w godzinach 10:00 - 16:00 (cztery soboty w miesiącu zgodnie z otrzymanym harmonogramem).

Prowadzący Punkt:


Przedsiębiorstwo PKGO Czyste Środowisko Sp. z o. o. (tel. 85 749 15 74)


W PSZOK przyjmowane są:

a) papier,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) metale,

f) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

g) odpady zielone,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) zużyte opony,
k) chemikalia,
l) zużyte baterie i akumulatory,
m) przeterminowane leki,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe pochądzące z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 1 m³ na rok od gospodarstwa domowego.

 

W PSZOK nie będą przyjmowane:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) odpady zawierające azbest,
c) odpady w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,

d) odpady pochodzące z działalności gospodarczej bądź rolniczej,

e) odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia i składu.

 

 

 

Zbiórką odpadów w formie „wystawki” nie są objęte takie odpady jak:

·        odpady powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej, także z działalności rolniczej(np. opony do ciągników i maszyn rolniczych, części od maszyn i urządzeń rolniczych);

·        odpady budowlano-remontowe(np. okna, drzwi, gruz, papa, eternit, wanny, umywalki itp.);

·        zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, w tym opony samochodowe;

·        szkło, ziemia, odpady ogrodowe;

·        stara odzież;

·        odpady, które powinny być umieszczane w pojemnikach i workach na odpady zmieszanei na odpady segregowane.

 

 

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2016 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2015 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2014 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2013 rok - pobierz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże za 2012 rok - pobierz

 

 

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

     Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże informuję o osiągniętych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowiska i o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013r., 2014 r., 2015r. i 2016r.

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

 

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

Wymagany poziom do osiągnięcia

12

14

16

 

Uzyskany poziom przez Gminę Dobrzyniewo Duże

7,1

18,2

26,4

 

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazanych do składowania [%]

 

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

Dopuszczalny poziom

50

50

50

 

Uzyskany poziom przez Gminę Dobrzyniewo Duże

13,3

4,8

7,5

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

 

rok 2013

rok 2014

rok 2015

 rok 2016

Wymagany poziom do osiągnięcia

36

38

40

 

Uzyskany poziom przez Gminę Dobrzyniewo Duże

75,1

42,9

63,5

 

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1 ww. ustawy i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki w roku 2013 osiągnęły poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych na składowisko. Wynik ten przedstawia się następująco:

  1. Firma MPO Sp. z o. o. osiągnęła 16,70 % poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 0,77 % poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowiska.
  2. Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. osiągnęła 6,53 % poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

 

                                      Informacja                                           

 

ZAKAZ  SPALANIA  ODPADÓW !

 

    Informuję mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże, iż zabronione jest spalanie odpadów komunalnych zarówno w domowych paleniskach jak i na otwartych przestrzeniach. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców.

Szczególnie niebezpieczne jest spalanie tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliów, wyrobów drewnopochodnych (np. sklejek) z uwagi na uwalnianie substancji rakotwórczych, tzw. dioksyn.  

       Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

       Proszę o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.               

 

                                                                                               Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże                                                                                               Bogdan Zdanowicz

 

       

                         Rejestr działalności regulowanej                      

 

Wykaz przedsiebiorców wpisanych do rejestru:

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI - pobierz

 

Wnioski do pobrania:

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - pobierz

 

Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże - pobierz

 

                        Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych                

 

Wykaz przedsiebiorców posiadających zezwolenie na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże:

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE -pobierz

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżbianie zbiornik bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże- pobierz

 

          Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych             

 

      Na podstawie Uchwały nr XXII/252/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017" zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże mogą być przekazywane do niżej wyszczególnionych instalacji:
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
- Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach

 

« inne aktualności