Dziś jest:sobota 22 lutego 2020 roku. Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Aktualności
Ogłoszenie o obowiązku odśnieżania chodnika 01.02.2019
Ogłoszenie o obowiązku odśnieżania chodnika

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże przypomina o obowiązku uprzątnięcia śniegu z chodnika znajdującego się bezpośrednio przy posesji. Obowiązek taki nakłada ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629). Zgodnie z w art. 5 ust. 1 pkt. 4 tej ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przy czym poprzez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy).


Śnieg należy odkładać na granicy chodnika z jezdnią, pozostawiając jedynie miejsce na przejście, nie można odrzucać śniegu na drogę. Zgodnie z art. 91. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911, 2077), kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

« inne aktualności