Dziś jest:czwartek 13 sierpnia 2020 roku. Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy
Aktualności
OBWIESZCZENIE 07.11.2018
OBWIESZCZENIE

Dobrzyniewo Duże, dnia 07 listopada 2018 r.

 

IPG.6733.38.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z póź. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie działek o numerach geod. 325/5, 326 w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona była na wniosek osoby fizycznej.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

« inne aktualności