Dziś jest:czwartek 20 czerwca 2019 roku. Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
Aktualności
OBWIESZCZENIE 09.10.2018
OBWIESZCZENIE

Dobrzyniewo Duże, dnia 09 października 2018 r.

 

IPG.6733.34.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z póź. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej napowietrzno-kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi nn 0,4kV oraz kontenerową stacją transformatorową SN/nn w obrębie działek  o numerach geod. 167/2, 167/4, 169, 170/5, 170/6, 170/7,  w miejscowości Obrubniki oraz w obrębie działek o numerach geod. 75, 76/1, 83/1, 86, 90, 145/3  w miejscowości Ponikła, gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A  w Lublinie.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności