Dziś jest:wtorek 11 grudnia 2018 roku. Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Aktualności
OBWIESZCZENIE 01.10.2018
OBWIESZCZENIE

Dobrzyniewo Duże, dnia 01 października 2018 r.

 

IPG.6733.33.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z póź. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w obrębie działek o numerach geod. 87, 199, 280, 573/3, 573/5 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulic: Klubowej, Sosnowej i Szosy Ełckiej), gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności