Dziś jest:czwartek 20 lutego 2020 roku. Imieniny: Anety, Lehca, Leona
Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego

Z wielką przyjemnością możemy poinformować, iż po 2 latach pracy i długich miesiącach oczekiwania 20.09.2018 r. podpisaliśmy umowę transgraniczną z Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 ( pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże – Lider Projektu i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Departament Współpracy Terytorialnej ) na realizację budowy remizy strażackiej w Letnikach oraz zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Pogorzałkach będącej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.  Gmina Dobrzyniewo Duże pozyska z tego projektu ok. 440 000,00 EUR ( ok. 2 mil. PLN ) dofinansowania na budowę oraz zakup samochodu strażackiego. Ścisła współpraca z partnerami z Białorusi i  ciężka praca przyniosła efekt. W projekcie przewidziane są wspólne ćwiczenia, szkolenia i wymiana doświadczeń  pomiędzy  jednostkami OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże a Strażakami z Obwodu Grodzieńskiego _ PSP Grodno Białoruś ). Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na przełomie 2018/2019 roku a cały projekt się ma zakończyć w okresie 24 miesięcy. Podkreślić należy po raz kolejny, że podpisanie umowy na dofinansowanie a tym samym pozyskanie środków unijnych z Programu Polska-Białoruś – Ukraina z Działania Bezpieczeństwo jest niewątpliwie ogromnym sukcesem Naszej Gminy. Komisja Wyboru Projektów z 248 wniosków wytypowała do dofinansowania 17  i tylko 2 gminy  z województwa podlaskiego uzyskały dofinansowanie w temacie bezpieczeństwa pożarowego w tym Dobrzyniewo. 

 

W związku z powyższym, w dniu 17.10.2018r. w Dobrzyniewie Dużym w Remizie OSP w Pogorzałkach nastąpiło uroczyste podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże,   Grodno  Regional  Department of  the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus i Grodno District Executive Committee

 

https://www.pbu2020.eu/pl/pages/244  -  LISTA WYBRANYCH PROJEKTÓW BEZPIECZEŃSTWO

Dane dot. Projektu :
the Project “The new approach to the cross-border emergency management system” (Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego)
Thematic objective - 3. Common challenges in the field of safety and security (SECURITY)
1.2. Programme priority - 3.2 Addressing common security challenges
In accordance with the decision of the Joint Monitoring Committee of 2018.03.22 and Grant Contract no PLBU.03.02.00-20-0497/17-00 Within the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 under the European Neighbourhood Instrument.

 

BUDGET OF THE PROJECT NO PLBU.03.02.00-20-0497/17-00

No

Beneficiary Name

Country

Total cost EUR

ENI financing EUR

Own co-financing EUR

% of ENI funding

1

Dobrzyniewo Duże Commune

Poland

488 645,00

439 780,49

48 864,51

90%

2

Grodno Regional Department of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus

Belarus

619 442,00

557 497,80

61 944,20

90%

3

Grodno District Executive Committee

Belarus

9 132,00

8 218,81

913,19

90%

Project Total

1 117 219,00

1 005 497,10

111 721,90

90%

 

 

 

Uchwała Rady Ministrów Republiki Białorusi z dn. 28 czerwca 2019r. nr 429 w sprawie zatwierdzenia projektów międzynarodowej pomocy technicznej

 

 

 

Informujemy, że oficjalnie projekt rusza od 01.09.2019 (zostały spełnione wszystkie przesłanki).

 

 

Dnia 04.11.2019 r. w Grodnie na Białorusi odbyło się spotkanie grupy roboczej, realizującej projekt pn. “The new approach to the cross-border emergency management system” (Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego).

 

Podczas spotkania omówiono istotne kwestie związane z realizacją projektu, między innymi dotyczące głównych zadań, jak również harmonogramu projektu. Kilkugodzinna narada zaowocowała wypracowaniem dalszych działań, które zostaną wkrótce wdrożone przez wszystkich beneficjentów Projektu.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Beneficjentów tj. Gminy Dobrzyniewo Duże, Starostwo Grodzieńskie oraz Państwowa Straż Pożarna Republiki Białoruś.

 

Kolejne spotkania będą realizowane cyklicznie minimum raz na kwartał, zgodnie z założeniami projektu.

 

14.11.2019 - Grodno 14.11.2019 - Grodno
14.11.2019 - Grodno

 

 

09-10.12.2019 r. – Ozierny/Białoruś - Konferencja otwierająca projekt oraz pierwsza sesja warsztatów  planowania transgranicznego zrządzania kryzysowego na Białorusi

 

W dniach 09-10.12.2019 r. delegacja gminna z Dobrzyniewa Dużego uczestniczyła w konferencji otwierającej projekt pn. „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (ang. The new approach to the cross-border emergency management system)”, a także w pierwszej sesji warsztatów planowania transgranicznego zarządzania kryzysowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Beneficjentów tj. Gminy Dobrzyniewo Duże, Starostwa Grodzieńskiego oraz Państwowej Straży Pożarnej Republiki Białoruś, jak również przedstawiciele firmy odpowiedzialnej za opracowanie dokumentu merytorycznego, jakim jest „Plan transgranicznego zarządzania kryzysowego”, mianowicie Firma Wykonawcza Tomas Consulting. Podczas warsztatów, Beneficjenci Projektu skupili się nad omówieniem istotnych zagadnień z zakresu obejmującego nowoczesne rozwiązania w dziedzinie zarządzania kryzysowego, praktyki powszechnie stosowane przez tamtejsze służby publiczne oraz wstępnie omówiono działania, jakie należy podjąć w celu wzmocnienia współpracy transgranicznej we wskazanym obszarze. Ponadto podczas spotkania, omówiono kwestie dotyczące systemu zarządzania i koordynowania działań w zakresie prewencji, łagodzenia, gotowości, reagowania i odbudowy, jakie winny być podejmowane głównie w obliczu występujących zagrożeń natury transgranicznej, zarówno po stronie Białoruskiej, jak i po stronie Polskiej.

 

 

09.10.12.2019 – Ozierny/Belarus -  The Project’s Opening Conference and the first session of the workshop on Planning Cross-border Emergency Management in Belarus

 

On 09-10.12.2019, a municipal delegation from Dobrzyniewo Duże participated in the opening conference the project entitled "The new approach to the cross-border emergency management system", as well as in the first session of the workshop on planning of cross-border emergency management. The meeting was attended by representatives of Beneficiaries, the Dobrzyniewo Duże Commune, Grodno District Executive Committee and Grodno Regional Department of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, as well as representatives of the company responsible for developing the substantive document, which is the "Cross-border Emergency Management plan", namely the Tomas Consulting Executive Company. During the workshops, Project Beneficiaries focused on discussing important issues in the field of modern solutions in the field of crisis management, practices commonly used by local public services, and initially discussed actions to be taken to strengthen cross-border cooperation in the indicated area. In addition, during the meeting, issues related to the management system and coordination of activities in the field of prevention, mitigation, preparedness, response and reconstruction, which should be undertaken mainly in the face of cross-border threats, both on the Belarusian side and on the Polish side.

 

 

Złote Gody mieszkańców Gminy Złote Gody mieszkańców Gminy
Złote Gody mieszkańców Gminy Złote Gody mieszkańców Gminy
Złote Gody mieszkańców Gminy Złote Gody mieszkańców Gminy
Złote Gody mieszkańców Gminy

 

Relacja ze spottkania

 

 

Źródło: Gazeta „Perspektywa” - Wiadomości z Grodna i obwodu grodzieńskiego