Dziś jest:poniedziałek 14 października 2019 roku. Imieniny: Alany, Damiana, Liwii
Interreg Lietuva-Polska

 

 

Zgodnie z podpisaną w dniu 28.02.2019 r. umową partnerską pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże, Pagegiai Municipality Fire Service oraz Gminą Zabłudów umową partnerską z przyjemnością pragniemy poinformować, że z dniem 01.04.2019 r. rozpoczęła się realizacja projektu transgranicznego  No: LT-PL-3R-255 pod nazwą: „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” – „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska.

 

Celem Projektu jest wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zwiększenie transgranicznej współpracy między służbami pożarniczo-ratowniczymi Dobrzyniewa Duże, Pagegiai i Zabłudów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i bezpiecznego środowiska oraz dostępności usług publicznych wysokiej jakości
w regionach poprzez podniesienie kwalifikacji strażaków jak też podniesienie świadomości dotyczącej zagrożeń społeczności lokalnej. Zakupione zostaną 3 nowe samochody strażackie dla każdego z partnerów projektu oraz sprzęt i odzież ochronna dla strażaków OSP. Ponadto przeprowadzony zostanie cykl szkoleń i spotkań strażaków wszystkich partnerów oraz mieszkańców.

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia na polskim i litewskim obszarze transgranicznym.

 

Początek projektu 01.04.2019, koniec 30.03.2021.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 893 716,60 EUR z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego stanowi kwotę 734 159,00 EUR

 

Projekt realizowany jest przez 3 partnerów: Gminę Dobrzyniewo Duże, Straż Pożarną regionu Pagėgiai ( Litwa ) i Gminę Zabłudów.

 

 

In accordance with the partnership agreement signed on 28.02.2019 between the Municipality of Dobrzyniewo Duże, Pagegiai municipality fire service and the Municipality of Zabłudów we would like to inform you that on 01.04.2019 the implementation of the cross-border project No: LT-PL-3R-255 under the name: "Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment". The proejct is implemented under the Interreg V-A Lithuania Poland co-operation programme.

 

The aim of the Project is to strengthen public administration and cooperation for the improvement of safety and increase cross-border cooperation between the fire and rescue services of Dobrzyniewa Duże, Pagegiai and Zabłudów in order to increase the level of safety and security of the environment and the availability of high quality public services in the regions by improving the qualifications of firefighters as well as raising awareness of threats to the local community. 3 new fire-fighting vehicles will be purchased for each of the project partners as well as equipment and protective clothing for TSO firefighters. In addition, a series of trainings and meetings of firefighters of all partners will be conducted.

 

The project will contribute to the improvement of the quality of life of the inhabitants by increasing the safety of people and property in the Polish and Lithuanian cross-border area.

 

Project start 01.04.2019, end 30.03.2021.

 

Total value of the project: 893 716.60 EUR, of which 734 159.00 EUR from the European Regional Fund.

 

The project is implemented by 3 partners: Dobrzyniewo Duże municipality, Pagėgiai region fire brigade ( Lithuania ) and Zabłudów municipality.

 

 

30.04.2019 r. - Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże pan Wojciech Cybulski jako lider projektu w Puńsku podpisał umowę na dofinansowanie Projektu transgranicznego No LT-PL-3R-255 „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska.

 

Wartość projektu ogółem 863716,60 euro, dofinansowanie UE 734159,09 euro

 

Projekt realizowany przez:  Gmina Dobrzyniewo Duże, Pagėgiai Straż Pożarna , Gmina Zabłudów

 

 


 

 

 

W dniu 08 – 09.05.2019 r. w Supraślu dobyło się spotkanie partnerskie organizowane przez Lidera Projektu - Gminę Dobrzyniewo Duże, w ramach projektu „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment. Nr LT-PL-3R-255 w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu: Gminy Dobrzyniewo Duże, Straży Pożarnej Pagegiai i Gminy Zabłudów.

 

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
- dokonano przedstawienia osób i zakresu obowiązków poszczególnych osób, zaangażowanych w realizację projektu;
- przeprowadzono szczegółową analizę budżetu;
- ustalono szczegółowy harmonogram realizacji wydarzeń u poszczególnych partnerów projektu;
- omówiono program konferencji otwierającej projekt;
- ustalono termin kolejnego spotkania partnerskiego, którego organizatorem będzie Straż Pożarna w Pagegiai.

 

 

On 08 - 09/05/2019 took place partner meeting organized by the Project Leader - the Dobrzyniewo Duże Commune - in Supraśl as part of the project "Strengthening public administration and cooperation for improving the safe LT-PL environment. No. LT-PL-3R-255. The proejct is implemented under the Interreg V-A Lithuania Poland co-operation programme.

 

The meeting was attended by representatives of the project partners: the Dobrzyniewo Duże commune, the Pagegiai fire brigade and the Zabłudów commune.

 

During the meeting the following issues were discussed:
- the persons and responsibilities of individual persons involved in the project implementation were presented;
- a detailed budget analysis was carried out;
- a detailed schedule was set for the implementation of events at individual project partners;
- the program of the opening conference was discussed;
- the date of the next partner meeting was set, the organizer of which will be the Fire Brigade in Pagegiai.

 

 

 

Gmina Dobrzyniewo Duże, jako lider projektu, w dniu 29.05.2019 r. w hotelu Supraśl w Supraślu, zorganizowała konferencję otwierająca projekt LT-PL-3R-255 „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” (Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment) realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

 

Wśród wielu zaproszonych gości, swoją obecnością Konferencję zaszczycił Mer Pagegiai - Pan Vaidas Bendaravičius wraz z 15 osobową delegacją pracowników i strażaków Gminy. Podczas jej trwania przedstawione zostały  cele oraz zakładane rezultaty i wskaźniki projeku mające bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Ponadto przedstawiciele Beneficjentów, Pan Wojciech Cybulski – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże, Ričardas Bartkevičius – Szef Miejskiej Straży Pożarnej Pagėgiai oraz Burmistrz Zabłudowa - Adam Tomanek, mieli możliwość zaprezentowania swoich Gmin jak również wpływu przedmiotowego projektu na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Działania podejmowane w ramach projektu, w tym zakup wyposażenia i wozów strażackich, szkolenia dla straży i spotkania z mieszkańcami przyczynią się do poprawy jakości ich życia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia na polskim i litewskim obszarze transgranicznym, co wielokrotnie zostało podkreślone podczas prowadzonych rozmów. Zwrócono uwagę na konieczność oraz pozytywne efekty nawiązywania współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi jednostkami straży pożarnej. Natomiast pracownicy zespołów projektowych udzielali odpowiedzi na liczne pytania dotyczące realizacji samego przedsięwzięcia.

 

Główne założenia projektu:

 

Celem projektu jest wzmocnienie administracji publicznej i zwiększenie transgranicznej współpracy między służbami pożarniczo-ratowniczymi samorządów Dobrzyniewa Dużego, Pagegiai i Zabłudowa oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa społeczeństwa i środowiska jak również dostępności wysokiej jakości usług publicznych w regionie przygranicznym, poprzez podniesienie kwalifikacji strażaków oraz podniesienie świadomości społeczności lokalnej, dotyczącej zagrożeń.

 

W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl szkoleń dla mieszkańców i strażaków w tym:

 

- gotowość zarządzania sytuacją awaryjną;

- wspólny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;

- wspólny kurs ratownictwa technicznego;

- wspólne szkolenie w zakresie bhp;

- wspólne treningi.

 

Wskaźniki projektu to między innymi:

 

- Liczba organizowanych spotkań, szkoleń, eventów – 33

- Liczba zakupionego sprzętu – 383 sztuk

- Łączna liczba uczestników szkoleń, spotkań, eventów – 1 081 osób

- Liczba spotkań partnerskich - 4.

 

Okres realizacji projektu 01.04.2019 – 31.03.2021r.

Wartość projektu: 863.716,60 euro, Wartość dofinansowania 734.159,09 euro

 

 

On 29.05.2019 at the Supraśl hotel in Supraśl, Dobrzyniewo Duże commune, as the project leader, organized a conference opening the LT-PL-3R-255 project "Strengthening public administration and cooperation for improving the safe LT-PL environment" implemented under the Interreg V-A Lithuania Poland co-operation programme.

 

With many invited guests was Mer Pagegiai - Mr. Vaidas Bendaravičius with a 15-person delegation of employees and firemen of the Commune. During the conference goals and assumed results and project indicators have been presented that have a direct impact on raising the level of security of local communities. In addition, the representatives of Beneficiaries, Mr. Wojciech Cybulski - Mayor of Dobrzyniewo Duże commune, Ričardas Bartkevičius - Head of the Municipal Fire Service Pagegiai and Mayor of Zabludow Commune - Adam Tomanek, had the opportunity to present their Municipalities as well as the impact of the project on increasing the safety of residents.

 

Actions undertaken within the project, including the purchase of fire-fighting equipment and fire-fighting vehicles, training for guards and meetings with residents will improve the quality of their lives by increasing the security of people and property on the Polish and Lithuanian cross-border area, which has been repeatedly emphasized during the talks. Attention was drawn to the necessity and positive effects of establishing cooperation between Polish and Lithuanian fire departments. On the other hand, employees of project teams provided answers to many questions regarding the implementation of the project itself.

 

The main guidelines of the project:
The aim of the project is to strengthen public administration and increase cross-border cooperation between fire and rescue services of the local communes of Dobrzyniewo Duże, Pagegiai and Zabłudów and increase the level of public and environmental safety as well as the availability of high quality public services in the border region, by improving the qualifications of firefighters and raising awareness of the local community, regarding threats.

 

During the project a series of trainings for residents and firemen will be conducted, including:

 

- readiness to manage emergency situations;
- common first aid training course;
- common technical rescue course;
- common health and safety training;
- common workout training.

 

Project indicators include:
- 33 of organized meetings, trainings, events,
- 383 pieces of purchased equipment,
- 1 081 people - total number of participants of trainings, meetings and events,
- 4 partner meetings.

 

Project implementation period 01/04/2019 - 31/03/2021
Project value: EUR 863.716,60, co-financing: EUR 734.159.09

 

Koncert zespołu Gospel Rain Koncert zespołu Gospel Rain
Koncert zespołu Gospel Rain Koncert zespołu Gospel Rain

 

W dniach 13-14.09.2019 r. odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej organizowane przez Partnera projektu – Pagegiai w ramach projektu pn. „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” („Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment”. Nr LT-PL-3R-255).

 

W spotkaniu uczestniczyli pprzedstawiciele partnerów projektu: Gminy Dobrzyniewo Duże, Straży Pożarnej Pagegiai i Gminy Zabłudów.

 

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
- przeprowadzono szczegółową analizę budżetu oraz osiągnięte założenia w pierwszym etapie realizacji projektu;
- omówiono kwestie związane z przygotowaniem pierwszego raportu;
- ustalono szczegółowy harmonogram realizacji kolejnych wydarzeń u poszczególnych partnerów projektu;
- ustalono termin kolejnego spotkania partnerskiego, którego organizatorem będzie Gmina Zabłudów.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

On 13-14.09.2019 the second meeting of the working group organized by the Project Partner - Pagegiai as part of the project entitled "Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment." No. LT-PL-3R-255.

 

The meeting was attended by representatives of project partners: Dobrzyniewo Duże Commune, Pagegiai Fire Brigade and Zabłudów Commune.

 

During the meeting the following issues were discussed:
- a detailed budget analysis and achieved assumptions in the first stage of project implementation were carried out;
- issues related to the preparation of the first report were discussed;
- a detailed schedule of subsequent events for individual project partners was established;
- the date of the next partner meeting was agreed, which will be organized by the Zabłudów Commune.

 

The project is co-financed by the Regional Development Fund under the Interreg V-A Lithuania - Poland Cooperation Program.

 

 

 

Pagegiai Pagegiai
Pagegiai Pagegiai

 

W dniu 23.09.2019 r. w Bobrowej 20 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Dobrzyniewo Duże uczestniczyło we wspólnym szkoleniu „Rola strażaka w przypadku klęsk żywiołowych” organizowanym przez Gminę Zabłudów w ramach projektu pn. „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” („Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment”. Nr LT-PL-3R-255). W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele straży pożarnej z Pagagiai i Zabłudowa.

 

Podczas spotkania omówiono między innymi zagadnienia związane z pracą straży pożarnej, w tym ocenę zagrożenia, a także ratowaniem mienia i życia ludzi podczas występujących anomalii pogodowych (w tym podczas suszy, nawałnic i burz), śmiertelnych wypadków drogowych, pożarów w budynkach socjalno – mieszkalnych. Strażacy uczestniczyli w praktycznych ćwiczeniach związanych z ratowaniem życia ludzkiego z wykorzystaniem fantoma.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

On 23/09/2019 in Bobrowa, 20 firefighters from the Volunteer Fire Brigade from the Dobrzyniewo Duże Commune participate in the joint training "The role of a firefighter in the event of natural disasters" organized by the Zabłudów Municipality under the project entitled "Strengthening public administration and cooperation to improve the secure LT-PL environment." No. LT-PL-3R-255. Also available are the fire brigades from Pagagiai and Zabłudów.

 

During meetings with other issues related to fire brigades, threats, as well as saving services and people's lives during weather anomalies (including drought, storms and thunderstorms), fatal road accidents, fires in social and residential buildings. Firefighters participate in practical exercises related to saving lives by connections with supported phantoms.

 

The project is co-financed by the Regional Development Fund under the Interreg V-A Lithuania - Poland Cooperation Program.

 

Bobrowa Bobrowa
Bobrowa