Dziś jest:sobota 22 lutego 2020 roku. Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Studium zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Uchwała Nr  XXXIII/145/05

Rady Gminy Dobrzyniewo duże

z dnia  25 maja 2005 r.

               w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyniewo Duże.

            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 12 ust. 1 ustawyz dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, poz. 1492) Rada Gminy Dobrzyniewo Duże uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże składające się z:

1) tekstu studium obejmującego uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) rysunku uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w skali 1:10000, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) rysunku kierunków zagospodarowania przestrzennego w skali 1:10000, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych w studium, o którym mowa w  § 1, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc prawną uchwała Nr VIII/33/99 Rady Gminy Dobrzyniewo Kościelne z dnia 27 maja 1999r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyniewo Kościelne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Jakubczyk

(podpis nieczytelny)